aktualności

10.10.2007Komunikat w sprawie płac nauczycielskich
Nie ma obawy, aby w roku 2008 nie doszło do podwyżek płac nauczycieli. Ustawa zmieniająca ustawę Karta Nauczyciela w tej kwestii jest obecnie na ostatnim etapie uzgodnień międzyresortowych.
Ustawa zapewnia wzrost płac nauczycieli w wysokości co najmniej takiej, jak dla innych grup zawodowych sektora finansów publicznych. Wzrost ten nawiązuje do ustaleń podjętych między rządem a "Solidarnością".

W szczególności należy podkreślić, iż nie dojdzie do jakichkolwiek obniżek płac z roku 2007. Przeciwnie, MEN wraża nadzieję, że w toku dalszych prac rządowych i parlamentarnych kwota bazowa gwarantująca średnie wynagrodzenie wzrośnie ponad wstępnie proponowaną, odpowiednio do przyjętych priorytetów rządu i roli edukacji we współczesnym świecie. Wywoływanie obecnie niepewności w tej kwestii wśród nauczycieli jest nieuzasadnione.

Źródło: www.men.gov.pl