aktualności

23.07.2014Projekt nowelizacji ustawy oświatowej
Ministerstwo edukacji przekazało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. ZNP zbiera opinie do 6 sierpnia!

Resort proponuje wprowadzenie przepisów dotyczących:

1) ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, w tym upoważnień dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do uregulowania w drodze rozporządzenia szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów odpowiednio w szkołach publicznych oraz w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (dodany rozdział 3a);

2) ogólnych warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym upoważnień dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzeń: szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z zawodzie (dodany rozdział 3b).

Projekt przewiduje również inne zmiany, niezwiązane z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w tym:

sprawowania i organizacji nadzoru pedagogicznego, funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe, finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów unijnych, liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych, zasad i struktury organizacyjnej CKE, wyboru Rady Rodziców, liczby uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej.

Trybunał Konstytucyjny 24 września 2013 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją RP zawartego w ustawie przepisu dotyczącego upoważnienia dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzenia warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów.

TK stwierdził, że istota zagadnień związanych z konstytucyjnym prawem do nauki, które obejmuje również zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz warunki przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych - powinna zostać określona bezpośrednio w ustawie. Dodał, że kwestie, które mają być regulowane w rozporządzeniu, wymagają szczegółowych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego.

Źródło (tekst): www.znp.edu.pl/