aktualności

08.12.2014Minister odpowiada za przerwę świąteczną
Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, iż to minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska ustanowiła w tym roku zimową przerwę świąteczną od 22 do 31 grudnia 2014.

Podstawą prawną jest § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

Informacja o tym znajduje się m.in. na stronie internetowej ministerstwa edukacji:

http://www.men.gov.pl/index.php/kalendarz-roku-szkolnego/1403-kalendarz-roku


Dlatego Związek, w swoim krytycznym stanowisku wobec listu minister edukacji ws. przerwy świątecznej i pracy nauczycieli podkreślał, że jest to pseudotroska minister o pracujących rodziców i chęć przypodobania się tej grupie. To pani minister edukacji zarządziła wyjątkowo długą przerwę świąteczną w tym roku!

Odrębną sprawą są dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które ma do swojej dyspozycji dyrektor szkoły również dzięki minister edukacji, a konkretnie nowelizacji rozporządzenia z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245):

http://www.bip.men.gov.pl/images/stories/APsr/rokszkolnyok.pdf


Rozporządzenie daje dyrektorowi szkoły możliwość indywidualnego określania liczby dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych-wychowawczych.
Zgodnie z § 5 ust.1 wyżej wymienionego rozporządzenia dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, w wymiarze dla:
- szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego – do 6 dni,
- gimnazjów – do 8 dni,
- liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających – do 10 dni.

W tym roku szkolnym w większości szkół dyrektorzy wyznaczyli dodatkowe dni wolne w dniach 2 i 5 stycznia 2015.
Zgodnie z § 6a ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
Obowiązku takiego minister nie nałożyła w odniesieniu do dni przypadających w okresie przerw świątecznych.

Źródło (tekst): www.znp.edu.pl/