aktualności

06.11.2007Informacja w sprawie podręczników dla uczniów niedowidzących i niewidomych
Przedmiotowe zamówienia są realizacją obowiązku ustawowego nałożonego na ministra właściwego ds. oświaty. Zatwierdzenie środków na realizację przedmiotowego zadania nastąpiło dopiero w maju br. Po uzyskaniu zapewnienia źródła finansowania Ministerstwo wystąpiło do wydawców posiadających prawa autorskie do podręczników stanowiących przedmiot niniejszych postępowań z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie adaptacji podręczników w systemie Braille’a, a także o przekazanie materiałów źródłowych umożliwiających dokonanie adaptacji.
Wobec nieuzyskania zgody od części Wydawców oraz z chwilą uzyskania materiałów od pozostałych, zweryfikowano tegoroczne potrzeby oraz przystąpiono do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. W dniu 4 sierpnia 2007 roku w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, a następnie na stronie internetowej ministerstwa zostały opublikowane ogłoszenia o przedmiotowych zamówieniach.

W dniu 14 sierpnia 2007 roku Wykonawcy złożyli 5 wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu na adaptację, druk i dystrybucję podręczników wykonanych w systemie Braille’a przeznaczonych dla uczniów niewidomych oraz 7 wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu na adaptację, druk i dystrybucję podręczników wykonanych w druku powiększonym przeznaczonych dla uczniów słabo widzących. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została przekazana Wykonawcom. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 26 listopada 2007 roku.

Źródło: www.men.gov.pl