regulamin

Jeżeli zdecydowałe¶ się umie¶cić w naszym serwisie swoj± publikację musisz zaakceptować poniższe zasady i dopełnić stosownych formalno¶ci:

 1. Przesłać poczt± tradycyjn± podpisane przez autora (autorów) o¶wiadczenie, dotycz±ce praw autorskich i ochrony danych osobowych. Stosowny formularz należy wypełnić i wydrukować z poziomu naszej strony. Następni należy go podpisać i odesłać na adres:
  nauczyciele.mom.pl
  Beata Wiczyńska

  ul. Augustyna Suskiego 12/29
  34-400 Nowy Targ
  tel. (602) 661-633
  tel. (606) 100-430
  Wszystkie o¶wiadczenia przesłane mailem nie będ± brane pod uwagę ze względu na brak odręcznego podpisu autora lub autorów!

  Wszytkie o¶wiadczenia należy przesyłać listem zwykłym - nie poleconym! Na jednym o¶wiadczeniu mog± znajdować się tylko dane maksymalnie pięciu publikacji danego autora!
  Jeżeli zaistnieje konieczno¶ć wygenerowania kilku o¶wiadczeń można przesłać je jednym listem zwykłym.
 2. Przesłać poczt± elektroniczn± (szczegółowy opis redagowania listów e-mail znajduje się tutaj) lub wraz z o¶wiadczeniem listem tradycyjnym na dyskietce czy płycie CD swój autorski tekst, zawierajacy następuj±ce informacje:
  • nazwisko i imię, tytuł naukowy autora (autorów);
  • nazwa szkoły, miejscowo¶ć, uczony przedmiot;
  • zaszerwgowanie publikowanego materiału do jednego z działów naszego serwisu;
  • spis literatury, jeżeli autor (autorzy) z niej korzystał podczas przygotowywania swojej publikacji;
  • dane teleadresowe takie jak: tradycyjny pocztowy adres (np. do przesłania za¶wiadczenia o publikacji), adres e-mail i telefon kontaktowy (obowi±zkowo). Dane te nie s± publikowane na stronach serwisu nauczyciele.mom.pl, a umożliwiaj± one jedynie nasz kontakt z autorami publikacji.
 3. Przesłany do publikacji tekst można przygotować w dowolnym edytorze tekstu (np. MS Office, Word Pad, Open Office.org, StarOffice), w formacie .txt , .pdf lub .doc. Każdy z wysyłanych dokumnetów (mowa tu o poczcie elektronicznej) winien być skompresowany dowolnym archiwizerem danych (np. WinZIP, WinRAR).
  Istnieje również możliwo¶ć nadesłania tekstu w postaci wydruków komputerowych - w takiej sytuacji konieczny jest kontakt telefoniczny pod numer (602) 66-16-33.
  Każdy z nadesłanych materiałów zamieszczany jest jako osobna publikacja. Jeżeli za¶ autor stwierdzi, że stworzył cykl publikacji, winien je umie¶cić w jednym pliku jako cało¶ć.
 4. Ilo¶ć publikacji jednej osoby nie jest ograniczona, tzn. każda osoba może dokonać dowolnej ilo¶ci publikacji.
 5. Publikowane prace mog± zawierać zdjęcia, wykresy, schematy i rysunki. Należy jednak pamiętać o optymalizacji ich wielko¶ći i rozmiaru. Maksymalny rozmiar publikacji nie może przekraczać 3 MB (publikacje o większych romiarach proszę konsultować mailowo przed wysłaniem).
 6. Każda publikacja jest wykonywana bezpłatnie, a z jej utrzymaniem nie wi±ż± się żadne koszty.
 7. Osoba, która chce otrzymać za¶wiadczenie o opublikowaniu materiału, którego jest autorem lub współautorem, powinna podczas wypełniania o¶wiadczenia zakre¶lić stosowne pole w dolnej jego czę¶ci. Za wystawienie i wysłanie pisemnego za¶wiadczenia o publikacji w witrynie nauczyciele.mom.pl pobierana jest opłata w wysoko¶ci 15 zł. Druk przelewu można pobrać tutaj.
  Powyższa cena dotyczy wystawienie i wysłania za¶wiadczenia dla jednego autora za jedn± publikację. Autor (autorzy) publikacji, może dokonać wpłaty należno¶ci za za¶wiadczenie na poniższy rachunek bankowy:
  nauczyciele.mom.pl
  Beata Wiczyńska
  ul. Augustyna Suskiego 12/29
  34-400 Nowy Targ
  BRE WBE/odział ŁódĽ
  Numer: 81 1140 2004 0000 3602 7429 4823
  Osoby dokonuj±ce przelewu uprasza się o zaznaczenie w tytule wpłaty: imienia i nazwiska autora(ów) materiałów, którego dotyczyć ma za¶wiadczenie.
 8. Nadesłana publikacja zostaje umieszczona na stronach serwisu nauczyciele.mom.pl maksymalnie do 7 dni po otrzymaniu przez prowadz±cych witrynę o¶wiadczenia dotycz±cego praw autorskich.
 9. Wszystkie publikowane materiały musz± być zgodne z polskim prawem i nie mog± go naruszać. Publikacji mog± dokonywać wyłacznie nauczyciele wszystkich rodzajów szkół.
 10. Nadesłane materiały do publikacji nie s± zwracane nadawcy. Jeżeli za¶ nadawca życzy sobie zwrotu, konieczny jest kontakt telefoniczny pod numer (602) 66-16-33 w celu dokonania stosownych ustaleń.
 11. Serwis nauczyciele.mom.pl nie ingeruje w nadesłane teksty publikacji, nawet w celu dokonania korekty błędów czy literówek. Publikacje ukazuj± się w takiej postaci, w jakiej zostały nadesłane.
 12. Wła¶ciciele witryny zastrzegaj± sobie prawo okresowaego braku dostępu do strony serwisu spowodowanego konserwacj± serwera WWW.
 13. Wła¶ciciele witryny udzielaj± stosownych odpowiedzi drog± mailow± lub telefonicznie na (po godzinie 14-tej) na dodatkowe pytania zainteresowanych w sprawach dotycz±cych publikacji.
 14. Wła¶ciciele witryny nie ponosz± odpowiedzialno¶ci za poziom merytoryczny publikowanych materiałów.
 15. Kliknięcie Akceptuj oznacza akceptację niniejszego regulaminu.